ul. 3-go Maja

ul. 3-go Maja

ul. E. Orzeszkowej

ul. E. Orzeszkowej

ul. W. Świackiego „Sępa

ul. W. Świackiego „Sępa"

ul. Małeckich

ul. Małeckich

O FIRMIE

Działamy od 2001 roku.

„Administrator” sp. z o.o. funkcjonuje na ełckim rynku zarządców, administratorów nieruchomości od 2001 r., kiedy to na bazie zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczęliśmy działalność jako spółka prawa handlowego.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze zarówno komunalnych zasobów lokalowych jak i obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Doświadczony zespół pracowników posiadających wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe, zapewnia pełną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i preferencje naszych klientów, a naszym celem jest świadczenie usług z należytą starannością i przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów funkcjonowania nieruchomości.

Świadcząc usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, współpracujemy z innymi firmami zajmującymi się m.in. sprzątaniem posesji, usługami budowlanymi, hydraulicznymi i elektrycznymi itp.

Wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008 celem umocnienia swojej pozycji na rynku jako godnego zaufania partnera w relacjach z Klientami Spółki oraz w celu ciągłego doskonalenia świadczonych przez Spółkę usług.

Aby zapewnić sprawną obsługę nieruchomości wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody w tym m.in. profesjonalne oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczną archiwizację danych.

Z myślą o wygodzie naszych Klientów udostępniliśmy Internetową Obsługę Kontrahenta, który umożliwia między innymi:

 • Sprawdzenie bieżącego salda na kartotece właściciela lokalu i najemcy
 • Sprawdzenie aktualnej wysokości naliczeń
 • Aktualizację swoich danych kontaktowych
 • Zgłaszanie awarii
 • Informacji o rachunkach bankowych
 • Podjętych uchwałach
 • Kontakt z nami

Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z naszą ofertą. Możemy zapewnić, że nieruchomość będąca Państwa własnością będzie traktowana przez naszych pracowników priorytetowo.

przerwa 1

OFERTA

 • przejęcie Nieruchomości, potwierdzone protokołem przekazania, wraz z jej dokumentacją prawą, finansową, eksploatacyjną, techniczną w tym budowlaną, powykonawczą i książką obiektu budowlanego.
 • w odpowiednich Urzędach złożenie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej w celu nadania numeru NIP oraz REGONU
 • egzekwowanie od dewelopera w ramach gwarancji usuwania na bieżąco wykrytych wad nieruchomości zgodnie z obowiązującym przepisami
 • zapewnienie obecności inspektora budowlanego w dniu przejęcia Nieruchomości od dewelopera
 • prezentacja i prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty z właścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innymi podmiotami
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, w tym w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Miasta, Bankach i innych urzędach
 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej ( wystąpienie o nadanie numeru Regon, NIP, założenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej),
 • ustalanie wysokości należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości , wspólnej i zawieranie umów w imieniu Wspólnoty,
 • przygotowywanie wniosków dla wspólnoty mieszkaniowej dotyczących wymaganych remontów, modernizacji i inwestycji w formie planów rzeczowo-finansowych,
 • zawieranie w imieniu wspólnoty umów o dostawy, roboty bądź usługi, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w wypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 • prowadzenie prawem przewidzianej księgowości wspólnoty mieszkaniowej,
 • dokonywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego, – dokonywanie rozliczeń bieżących poprzez rachunek bankowy, z uwzględnieniem wyodrębnionego subkonta na rzecz rozliczeń funduszu remontowego,
 • przygotowywanie projektów umów rozliczanie z właścicielami lokali należnych zaliczek z tytułu zarządu nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • zawiadamianie w imieniu wspólnoty o zmianach wysokości opłat,
 • rozliczanie z właścicielami lokali należnych zaliczek z tytułu zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i windykację należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości,
 • dostawy mediów, odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i stałych,
 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom,
 • zbieranie i analizę ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjacje z dostawcami,
 • dokonywanie odczytów liczników i rozliczeń mediów,
 • dokonywanie wizji lokalnych nieruchomości,
 • optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • obsługę zebrań wspólnoty mieszkaniowej oraz przygotowanie projektów uchwał,
 • windykację opłat należnych od właścicieli lokali,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opracowywanie regulaminu porządku domowego oraz STATUTU Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przechowywanie wszelkich dokumentacji Nieruchomości tj. prawnej, finansowej, eksploatacyjnej, technicznej w tym projektowej, budowlanej, powykonawczej oraz książki obiektu budowlanego.
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innych przepisów,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie wykonania bieżących konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i ich pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, zimnej wody i innych mediów,
 • zlecanie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 • przeprowadzanie kontroli budynku w okresach między przeglądami obowiązkowymi w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej, wentylacyjnej i odgromowej budynku,
 • przygotowywanie remontów nieruchomości, przygotowywanie i przekazywanie placu budowy, uczestniczenie w odbiorach wykonywanych prac,
 • rozliczanie kosztów remontów i inwestycji poprzez weryfikację faktur oraz kosztorysów,
 • świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem wspólnych urządzeń technicznych
 • zorganizowanie Zebranie Wspólnoty w naszej sali bez dodatkowych kosztów dla Wspólnoty
 • opracowanie rocznych planów gospodarczych będących podstawą naliczeń zaliczek na utrzymanie Nieruchomości wspólnej.
 • opracowywanie Uchwał Właścicieli podejmowanych na Zebraniu Wspólnoty bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów (zgodnie z Ustawą o własności lokali) wraz z powiadomieniem na piśmie każdego Właściciela o wyniku podjętych Uchwał.
 • składania Zarządowi/Członkom Wspólnoty rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej Nieruchomości w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, którego dotyczą.
 • obsługa i opracowanie dokumentacji, zebrań Wspólnoty, w tym rocznego zabrania zwoływanego w pierwszy, kwartale roku kalendarzowego a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w Nieruchomości wspólnej.
 • prawidłowe zawiadamianie właścicieli lokali o zebraniach Wspólnoty z zachowaniem terminów oraz wskazaniem treści zamierzonych zmian we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli
 • przygotowanie i prezentacja analiz wykonania założeń rocznego planu wpływów i wydatków utrzymania Nieruchomości wspólnej z wskazaniem głównych generatorów kosztów.

Opłata za wyżej wymienione usługi pobierana jest od m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych

Ostateczna opłata jest ustalana na podstawie danych zawartych w formularzu w zakładce zapytaj o cenę.

Posiadane licencje zawodowe Zarządcy Nieruchomości:

SKM_C554e15091409420_00011 SKM_C554e15091409450_00011SKM_C554e15091409470_00011

Uprawnienia budowlane, sanitarne, elektryczne

Bezpieczeństwu naszych klientów służy również posiadana przez firmę polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 3.000.000 zł.

Polecamy swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Na Państwa życzenie możliwa jest zmiana zakresu obowiązków według Państwa indywidualnych potrzeb. Przewidujemy również możliwość negocjowania ceny świadczonych usług.
przerwa 2

PRZETARGI

PRZETARG
DATA OGŁOSZENIA
DATA PRZETARGU
PLIK
Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji ogólnobudowlanej w budynkach i na posesjach oraz lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ełk, zarządzanych i administrowanych przez "Administrator" sp. z o.o. w Ełku
06.12.2018
28.12.2018
Powierzchnia reklamowa do wynajęcia - ul.Tuwima 6
01.10.2018
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki drewnianej okiennej w lokalach komunalnych Gminy Miasto Ełk
23.07.2018
 
Wymiana stolarki drewnianej okiennej (22 szt, o łącznej pow. 58,41m2) w lokalach komunalnych Gminy Miasto Ełk zarządzanych przez "Administrator" sp. z o.o. w Ełku.
09.07.2018
23.07.2018
Remont dachu i docieplenie szczytów ponad dachem w ilości 185 m2 na budynku przy ulicy Wojska Polskiego 33A
20.06.2018
12.07.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej (68 sztuk o łącznej pow. 131.26 m2) w lokalach komunalnych Gminy Miasto Ełk
14.06.2018
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na przestawienie 33 poz. pieców licowanych kaflami
14.06.2018
 
Remont elewacji z termoizolacją ścian i stropodachu budynku przy ul. Orzeszkowej 6a
06.06.2018
18.06.2018
Przestawienie 33 poz. pieców licowanych kaflami (po przestawieniu pieca Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu gruzu) w lokalach komunalnych Gminy Miasto Ełk administrowanych przez "Administrator" sp. z o.o. w Ełku
22.05.2018
06.06.2018
Wymiana stolarki okiennej (68 sztuk o łącznej pow. 131.26 m2) w lokalach komunalnych Gminy Miasto Ełk administrowanych przez "Administrator" sp. z o.o. w Ełku
22.05.2018
07.06.2018
przerwa 3

KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 68
19-300 EŁK
tel. 87 732 64 55 fax. 87 732 64 56
e-mail: poczta@administrator.elk.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

mapka

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

captcha

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
© Administrator sp. z o.o. - Pełna obsługa w zakresie zarządzania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługa komunalnych zasobów lokalowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych.
Zamknij

Dane osoby pytającej

Członek zarządu wspólnoty
 tak nie

Imię

Nazwisko

Dane kontaktowe

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Lokalizacja nieruchomości

Ulica

Numer

Miejscowość

Numer księgi wieczystej

Dane ogólne

Wiek budynku (orientacyjnie w latach)

Ilość lokali mieszkaniowych (wymagane)

Ilość lokali użytkowych (wymagane)

Powierzchnia użytkowa (orientacyjnie w m2) (wymagane)

Tereny zielone
  nie ma

Źródło ciepła

Źródło
 sieć miejska własna kotłownia inne

Opomiarowanie lokali

Wodomierze z.w.
 wewnątrz lokali na zewnątrz lokali nie ma

Wodomierze c.w.
 wewnątrz lokali na zewnątrz lokali nie ma

Ciepłomierze
 wewnątrz lokali na zewnątrz lokali nie ma

Czy nieruchomość znajduje się w okresie rękojmi?
 tak nie

Uwagi / dodatkowe życzenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w "zapytaniu ofertowym" danych wyłącznie w celu stworzenia oferty cenowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883 ).

captcha