ul. 3-go Maja

ul. 3-go Maja

ul. E. Orzeszkowej

ul. E. Orzeszkowej

ul. W. Świackiego „Sępa

ul. W. Świackiego „Sępa"

ul. Małeckich

ul. Małeckich

O FIRMIE

Działamy od 2001 roku.

„Administrator” sp. z o.o. funkcjonuje na ełckim rynku zarządców, administratorów nieruchomości od 2001 r., kiedy to na bazie zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczęliśmy działalność jako spółka prawa handlowego.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze zarówno komunalnych zasobów lokalowych jak i obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Doświadczony zespół pracowników posiadających wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe, zapewnia pełną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i preferencje naszych klientów, a naszym celem jest świadczenie usług z należytą starannością i przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów funkcjonowania nieruchomości.

Świadcząc usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, współpracujemy z innymi firmami zajmującymi się m.in. sprzątaniem posesji, usługami budowlanymi, hydraulicznymi i elektrycznymi itp.

Wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 celem umocnienia swojej pozycji na rynku jako godnego zaufania partnera w relacjach z Klientami Spółki oraz w celu ciągłego doskonalenia świadczonych przez Spółkę usług.

Aby zapewnić sprawną obsługę nieruchomości wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody w tym m.in. profesjonalne oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczną archiwizację danych.

Z myślą o wygodzie naszych Klientów udostępniliśmy Internetową Obsługę Kontrahenta, który umożliwia między innymi:

 • Sprawdzenie bieżącego salda na kartotece właściciela lokalu i najemcy
 • Sprawdzenie aktualnej wysokości naliczeń
 • Aktualizację swoich danych kontaktowych
 • Zgłaszanie awarii
 • Informacji o rachunkach bankowych
 • Podjętych uchwałach
 • Kontakt z nami

Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z naszą ofertą. Możemy zapewnić, że nieruchomość będąca Państwa własnością będzie traktowana przez naszych pracowników priorytetowo.

przerwa 1

OFERTA

 • przejęcie Nieruchomości, potwierdzone protokołem przekazania, wraz z jej dokumentacją prawą, finansową, eksploatacyjną, techniczną w tym budowlaną, powykonawczą i książką obiektu budowlanego.
 • w odpowiednich Urzędach złożenie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej w celu nadania numeru NIP oraz REGONU
 • egzekwowanie od dewelopera w ramach gwarancji usuwania na bieżąco wykrytych wad nieruchomości zgodnie z obowiązującym przepisami
 • zapewnienie obecności inspektora budowlanego w dniu przejęcia Nieruchomości od dewelopera
 • prezentacja i prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty z właścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innymi podmiotami
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, w tym w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Miasta, Bankach i innych urzędach
 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej ( wystąpienie o nadanie numeru Regon, NIP, założenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej),
 • ustalanie wysokości należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości , wspólnej i zawieranie umów w imieniu Wspólnoty,
 • przygotowywanie wniosków dla wspólnoty mieszkaniowej dotyczących wymaganych remontów, modernizacji i inwestycji w formie planów rzeczowo-finansowych,
 • zawieranie w imieniu wspólnoty umów o dostawy, roboty bądź usługi, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz ich rozwiązywanie w wypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 • prowadzenie prawem przewidzianej księgowości wspólnoty mieszkaniowej,
 • dokonywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego, – dokonywanie rozliczeń bieżących poprzez rachunek bankowy, z uwzględnieniem wyodrębnionego subkonta na rzecz rozliczeń funduszu remontowego,
 • przygotowywanie projektów umów rozliczanie z właścicielami lokali należnych zaliczek z tytułu zarządu nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • zawiadamianie w imieniu wspólnoty o zmianach wysokości opłat,
 • rozliczanie z właścicielami lokali należnych zaliczek z tytułu zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i windykację należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości,
 • dostawy mediów, odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i stałych,
 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom,
 • zbieranie i analizę ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjacje z dostawcami,
 • dokonywanie odczytów liczników i rozliczeń mediów,
 • dokonywanie wizji lokalnych nieruchomości,
 • optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • obsługę zebrań wspólnoty mieszkaniowej oraz przygotowanie projektów uchwał,
 • windykację opłat należnych od właścicieli lokali,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opracowywanie regulaminu porządku domowego oraz STATUTU Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przechowywanie wszelkich dokumentacji Nieruchomości tj. prawnej, finansowej, eksploatacyjnej, technicznej w tym projektowej, budowlanej, powykonawczej oraz książki obiektu budowlanego.
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innych przepisów,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie wykonania bieżących konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i ich pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, zimnej wody i innych mediów,
 • zlecanie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 • przeprowadzanie kontroli budynku w okresach między przeglądami obowiązkowymi w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej, wentylacyjnej i odgromowej budynku,
 • przygotowywanie remontów nieruchomości, przygotowywanie i przekazywanie placu budowy, uczestniczenie w odbiorach wykonywanych prac,
 • rozliczanie kosztów remontów i inwestycji poprzez weryfikację faktur oraz kosztorysów,
 • świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem wspólnych urządzeń technicznych
 • zorganizowanie Zebranie Wspólnoty w naszej sali bez dodatkowych kosztów dla Wspólnoty
 • opracowanie rocznych planów gospodarczych będących podstawą naliczeń zaliczek na utrzymanie Nieruchomości wspólnej.
 • opracowywanie Uchwał Właścicieli podejmowanych na Zebraniu Wspólnoty bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów (zgodnie z Ustawą o własności lokali) wraz z powiadomieniem na piśmie każdego Właściciela o wyniku podjętych Uchwał.
 • składania Zarządowi/Członkom Wspólnoty rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej Nieruchomości w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, którego dotyczą.
 • obsługa i opracowanie dokumentacji, zebrań Wspólnoty, w tym rocznego zabrania zwoływanego w pierwszy, kwartale roku kalendarzowego a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w Nieruchomości wspólnej.
 • prawidłowe zawiadamianie właścicieli lokali o zebraniach Wspólnoty z zachowaniem terminów oraz wskazaniem treści zamierzonych zmian we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli
 • przygotowanie i prezentacja analiz wykonania założeń rocznego planu wpływów i wydatków utrzymania Nieruchomości wspólnej z wskazaniem głównych generatorów kosztów.

Opłata za wyżej wymienione usługi pobierana jest od m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych

Ostateczna opłata jest ustalana na podstawie danych zawartych w formularzu w zakładce zapytaj o cenę.

Posiadane licencje zawodowe Zarządcy Nieruchomości:

SKM_C554e15091409420_00011 SKM_C554e15091409450_00011

Uprawnienia budowlane, sanitarne, elektryczne

Bezpieczeństwu naszych klientów służy również posiadana przez firmę polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 3.000.000 zł.

Polecamy swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Na Państwa życzenie możliwa jest zmiana zakresu obowiązków według Państwa indywidualnych potrzeb. Przewidujemy również możliwość negocjowania ceny świadczonych usług.
przerwa 2

PRZETARGI

PRZETARG
DATA OGŁOSZENIA
DATA PRZETARGU
PLIK
Wymiana stolarki okiennej PCV - 10 sztuk
22.07.2024
12.08.2024
Wymiana stolarki okiennej drewnianej Armii Krajowej 25 / 1
22.07.2024
12.08.2024
Remont elewacji szczytowej budynku przy ul. Mickiewicza 38
22.07.2024
14.08.2024
Wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Mazurska 6 w Ełku
18.06.2024
11.07.2024
Wykonanie projektu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej od kurka głównego do urządzeń odbiorczych w lokalach
28.05.2024
21.06.2024
Remont dachu z dociepleniem W.M Mickiewicza 24/Orzeszkowej 2
05.04.2024
23.04.2024
przerwa 3

KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 68
19-300 EŁK
tel. 87 732 64 55 fax. 87 732 64 56
e-mail: poczta@administrator.elk.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

mapka

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Załącz plik

  Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  © Administrator sp. z o.o. - Pełna obsługa w zakresie zarządzania nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługa komunalnych zasobów lokalowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych.
  Zamknij

   Dane osoby pytającej

   Członek zarządu wspólnoty
   taknie

   Imię

   Nazwisko

   Dane kontaktowe

   Telefon (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Lokalizacja nieruchomości

   Ulica

   Numer

   Miejscowość

   Numer księgi wieczystej

   Dane ogólne

   Wiek budynku (orientacyjnie w latach)

   Ilość lokali mieszkaniowych (wymagane)

   Ilość lokali użytkowych (wymagane)

   Powierzchnia użytkowa (orientacyjnie w m2) (wymagane)

   Tereny zielone
   nie ma

   Źródło ciepła

   Źródło
   sieć miejskawłasna kotłowniainne

   Opomiarowanie lokali

   Wodomierze z.w.
   wewnątrz lokalina zewnątrz lokalinie ma

   Wodomierze c.w.
   wewnątrz lokalina zewnątrz lokalinie ma

   Ciepłomierze
   wewnątrz lokalina zewnątrz lokalinie ma

   Czy nieruchomość znajduje się w okresie rękojmi?
   taknie

   Uwagi / dodatkowe życzenia:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w "zapytaniu ofertowym" danych wyłącznie w celu stworzenia oferty cenowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883 ).